Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) online obchodu MariArt (dále jen „stránky“) provozované na internetové adrese www.mariart.cz

1. Smluvní strany

VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je MariArt, Samir Selmi, Skelná 59, Jablonec nad Nisou, 46602 IČ 74287362, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prodávající“ či „provozovatel„) a na straně druhé kupující (dále jen „kupující“). Potvrzením objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2. Kupní smlouva

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena uměleckého díla

Kupní cena uvedená na stránkách zahrnuje poštovné a balné, je-li prodávané umělecké dílo (dále jen „dílo“) doručováno v rámci České Republiky. Prodávající není plátce DPH. Cena za doručování do jiných zemí je uvedena v nákupním košíku před dokončením platby. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jakékoliv ceny uveřejněné na stránkách bez předchozího upozornění.

4. Platební podmínky

Provozovatel nabízí na výběr 2 způsoby platby: (i) dobírkou a (iii) bankovním převodem. Objednávka bude automaticky zrušena v případě jejího neuhrazení v přiměřené lhůtě. Konečná cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.  Dodací podmínky

Prodávající doručí dílo kupujícímu na jím zadanou adresu. V případě doručování přepravní službou bude dílo předáno přepravci ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne úplného uhrazení kupní ceny kupujícím (v případě dobírky bude dílo předáno do 10 pracovních dnů od uskutečnění objednávky). Dojde-li kupujícímu dílo poškozené, kupující tuto skutečnost oznámí přepravci i prodávajícímu. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutné dílo doručovat opakovaně, či se dílo z důvodu neuhrazení dobírky vrátí prodávajícímu, je kupující povinen na výzvu prodávajícího uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním díla či neuhrazením dobírky a následným vrácením díla.

6.  Reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u díla v zákonem stanovené době, tj. během dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Prodávající odpovídá kupujícímu, že dílo při převzetí nemá vady. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího.

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Kupující potom nese náklady spojené s vrácením díla. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě porušení kupní smlouvy nebo VOP kupujícím.

8. Osobní údaje

Veškeré údaje, které prodávající obdrží v souvislosti s kupní smlouvou, jsou důvěrné a budou použity jen k uskutečnění kupní smlouvy a případně k zasílání informací o nabídce prodávajícího. Údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, kromě osob zajišťujících dodání díla kupujícímu a platební styk. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a souhlasí se zasíláním informací o nabídce prodávajícího na e-mailovou adresu poskytnutou kupujícím (tento souhlas může kupující vzít kdykoliv zpět).

9. Závěrečná ustanovení

V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo kupní smlouvy. Znění VOP může provozovatel měnit či doplňovat, změněné VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 1. srpna 2020.